Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Coolics Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 02.07.2018.


1. Rekisterinpitäjä


Coolics Oy


Vehnämyllynkatu 8 J

33560 Tampere, Finland

Puh. +358 10 423 7111


Business ID: 1835085-0

VAT reg.no FI18350850


Toimitusjohtaja Jari Kanervisto

Puh. +358 10 423 7113

jari.kanervisto@coolics.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Markkinointispesialisti Jussi Karvonen

Puh. +358 50 344 0827

jussi.karvonen@coolics.fi


3. Rekisterin nimi


Coolics Oy:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri,
sidosryhmärekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen,
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- General Data Protection Regulation, GDPR

- julkisen tehtävän hoitaminen ja/tai

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito
asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,
asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen
ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.


Tietoja voidaan siirtää Coolics Oy:n toimesta myös EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun
rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Coolics
Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia
ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan
se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää kirjallisesti Coolics Oy:lle. Coolics Oy voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Coolics Oy vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä
koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Coolics
Oy:lle. Coolics Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Coolics Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).